Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu Thao.sk umiestneného na webovom rozhraní www.thao.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi podnikateľkou

Michaelou Gautam, so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

IČ:74336444,

DIČ: CZ8751256569,

Zapísanou v Obchodnom registri

Adresa pre doručovanie: Michaela Gautam, spol. s r. o., Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha - Žižkov

Telefónne číslo: +420 266 316 256

Kontaktný e-mail: info@thao.sk

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahŕňa i náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám bude vždy oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len „zmluva“) sa označuje akákoľvek zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, že ste spotrebiteľom, t.j. pokiaľ ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Zároveň ako nie ste spotrebiteľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3 Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

1.4 Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • podmienkami využitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba pokiaľ ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českú republiku, alebo pokiaľ náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, berte na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Pokiaľ ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Odoslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za jeho účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. U každého tovaru je uvedená cena vrátane všetkých daní ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejde o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne i telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti na zvolenom spôsobe dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejde o prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v potvrdení nie je vyslovene uvedené.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jeho overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom hľadí akoby nebola odoslaná.

2.3 Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená okamžikom, kedy je Vám doporučené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená okamžikom, kedy uhrádzate celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (pokiaľ je to v potvrdení vyslovene uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doposiaľ neprijali (t.j. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5 Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je vo webovom rozhraní vyslovene uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Pokiaľ doposiaľ nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená a poslaná poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7 Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam, alebo ku zmluve, nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8 V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzatvoriť ve slovenském nebo českém jazyku, ibaže sa dohodneme na inom jazyku.

2.9 Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie Vám ju zašleme.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne, pred dodaním tovaru, prevodom na náš bankový účet č. IBAN: CZ79 2010 0000 0022 0217, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky);

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahrňuje.

3.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v EUR (€).

3.4 Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 200 €.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo predaním (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5 Evidencia tržby

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasíte s tým, že účtenka EET bude vystavená elektronicky a zaslaná e-mailom.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Ako zasielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Pokiaľ žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2 Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisí vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcom. Zásielky sú rozosielané kuriérskou spoločnosťou GLS. K objednávke sa pripočíta príplatok za poštovné a balné vo výške 5,- €.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahrňuje.

4.3 Kedy Vám tovar dodáme?

Lehota dodania tovaru závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla predáme dopravcovi do dvoch pracovných dní od pripísaní platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, predáme dopravcovi ako náhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Upozorňujeme Vás na to, že lehota dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa lehoty dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodanie tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamžik, kedy je Vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Pokiaľ zistíte nedostatky, neodkladne informujte dopravcu i nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamžikom prevzatia tovaru (alebo okamžikom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako i ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,4 € za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastky celkom 20,-€ alebo výška kúpnej ceny, pokiaľ je nižšia než 20,-€.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej objednávky. Oznámenia od odstúpení od kúpnej zmluvy, odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy sa zmluva od spočiatku ruší a hľadí sa ňu akoby nebola uzatvorená. Odstúpenie od zmluvy nemusíte zdôvodňovať.

5.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpenie od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, ostáva darovacia zmluva odstúpením od zmluvy, ktorúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3 Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť mimo iné od nasledujúcich zmlúv:

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť;

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenie od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzky alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad dokazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a o zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštovná poukážka či inak) Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručenie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinný Vám vrátiť peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime na váš účet bankovým prevodom.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na Vami oznámený účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6 Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nie je možné vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jeho časť odpovedajúcej vzniknutej škody).

Pokiaľ zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t.j. vrátená Vám bude čiastka znížení o vzniknutú škodu.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • Technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne iná chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • Tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • Plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy neodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamžikom, kedy je Vám doručené.

Pokiaľ ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste previedli úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka)

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s našim Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Aké oprávnenie máme k výkonu našej činností a kto nás pri tom kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnené na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru prevádza Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/), v prípade potravinárskeho tovaru prevádza kontrolu dodržiavania noriem kladúcich požiadavky na potraviny Česká poľnohospodárska a potravinová inšpekcia (http://szpi.gov.cz). Česká obchodná inšpekcia prevádza tiež kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov háji aj ich záujmové združenia iné subjekty na ich ochranu.

7.2 Ako riešime sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržujeme.

7.3 Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet).

Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto toho ustanovenie, ktoré sa svojim zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužívanému ustanoveniu.

Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či doplňovať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možná iba písanou formou.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 6.7.2015

Na našem webu používáme a zpracováváme cookies. Tím, že stránku využíváte, s tím uvádíte svůj informovaný souhlas. V případě nesouhlasu je bohužel nutné, abyste web opustili.